Protokoll fört vid styrelsemöte i Jägareförbundet Jönköpings norra jaktvårdskrets. 

Mötesdatum:                      2018-06-11 

Plats:                                     Hakarps hembygdsgård. 

Närvarande ledamöter: 

Henric Cederlund         (Ordförande, justeringsman)    

Kenneth Gripskog. 

Gustav Düringer.   (Sekreterare) 

Staffan lindblad 

Max Ljung 

Jacob Sundling 

Joakim Sten. 

Ulrik Karlsson. 

Anmält förhinder: 

Ola Hellström 

Icke närvarande: 

Emma Brandt 

 1. Mötets öppnande. 

Henrik Cederlund inledde mötet och hälsade samtliga välkomna.  

Till justeringsman valdes Henric Cederlund. 

 

 1. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

 

 1. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom av Henric Cederlund och godkändes av styrelsen. 

 

 1. Ekonomisk redogörelse. 

Max Ljung redogjorde över ekonomiska situationen. 

Kontot: 39 567.73kr 

 

 

 

 

 1. Rovdjursansvarig. 

Henric ringer Magnus Roman och tackar för hjälpen med all rovdjurshantering. Thomas Harrysson står som ansvarig rovdjursansvarig. 

 

 1. Vildsvinsbarometern. 

Henric skickar vildsvinsbaromtern vidare till Gustav för svar mot Skedhult. 

 

 1. Ny Jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja. 

Ny jaktvårdskonsulent. Henric pratar med Jonatan och stämmer av om han kan komma och presentera sig. 

 

 1. Hemsidan. 

Henric föreslår att det fylls på löpande med ny information. 

Henric och Jacob signas på info adressen till hemsidan. 

Ulrik föreslår att lista på eftersökshundar läggs upp på hemsidan. 

 

 1. Socken ansvariga. 

Max Ljung stämmer av med sockenansvariga om de fortfarande är aktiva. 

 

 1. GDPR nya datalagen. 

Ny GDPR handbok har inkommit från länet. Styrelsemedlemmar uppmanas att läsa den. 

 

 1. En dag i jakten tecken. En temadag med skyttevagn luftgevär för de yngsta mm. 

Frågan bordlägges till nästa möte i augusti. 

 

 1. Viltspårträning. 

Thomas har direktkvalificerat sig in till länsmästerskapet. Max Ljung föreslår ett kretsmästerskap med hjälp av Per Olof Lindgren. 

 

 1. Övriga frågor. 

Nästa möte planeras till torsdagen den 23 augusti. 

 

 1. Mötets avslutande. 

Henric Cederlund tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 2018-06-11                                                    Justeras 

Gustav Düringer                                       Henric Cederlund 

Gustav Düringer                                                                           Henric Cedelund 

 

Delgives:                       Samtliga ledamöter i styrelsen.